Slovenské centrum dizajnu

Branding2017

Logo pre Slovenské centrum dizajnu, vedúcu slovenskú organizáciu v oblasti dizajnu. Predmetom jeho činnosti je skúmať, hodnotiť a objasňovať pôsobenie dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematicky zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia, architektúry a súvisiacich disciplín.

Logo je redizajnom konceptu dizajnéra Emila Drličiaka z roku 2011. Pôvodné serifové písmo Doko bolo nahradené sans-serifovým písmom Setup Grotesk, architektúra a logika usporiadania znakov vnútri loga boli racionalizované, bol vypracovaný zjednodušený systém používania a konštrukčný princíp hlavného loga bol rozpracovaný do komplexného systému log pre všetky pracoviská a aktivity Slovenského centra dizajnu.

Dátum: Máj 2017
Klient: Slovenské centrum dizajnu

Použité písma v tomto projekte