Zavrieť Menu

Licencie

Licencia na použitie písma na počítači

11. september 2020

1 Definície pojmov

1.1 Autor — Setup Type, obchodná značka, Mgr. art Ondrej Jób.

1.2 Používateľ — Zákazník, ktorý si zakúpil licenciu na používanie Písma. Zákazníkom môže byť fyzická ako aj právnická osoba.

1.3 Písmo — Softvérové súbory digitálneho písma, v druhu a rozsahu špecifikovanom na Potvrdení o nákupe.

1.4 Potvrdenie o nákupe — Elektronický alebo fyzický dokument, ktorý Používateľ obdržal ako potvrdenie o nákupe, obsahujúci informácie o type a rozsahu licencie.

1.5 Zariadenie — Samostatná pracovná stanica (počítač, laptop) vo vlastníctve Používateľa, na ktorej bude Písmo nainštalované a používané. Zariadenie môže byť pripojené k ľubovoľnému počtu výstupných zariadení (napr. tlačiareň).

2 Základné ustanovenia

2.1 Toto je právna dohoda uzatvorená medzi Autorom a Používateľom. Stiahnutím, nainštalovaním a používaním Písma v rozsahu a spôsobom popísaným na Potvrdení o nákupe Používateľ potvrdzuje, že si prečítal, rozumie a súhlasí s nasledovnými podmienkami.

2.2 Ak je Používateľ nadradeným subjektom alebo organizáciou a licencuje Písmo pre podriadené subjekty v jeho plnom alebo čiastočnom vlastníctve, alebo pre jednotlivcov alebo tímy pod jeho vedením, je Používateľovou povinnosťou zabezpečiť, že dodržiavajú nasledovné podmienky.

3 Poskytnutie licencie

3.1 Autor poskytuje Používateľovi obmedzenú, ne-exkluzívnu, neprenosnú, globálnu, odvolateľnú licenciu na inštalovanie a používanie Písma na počte Zariadení špecifikovanom na Potvrdení o nákupe.

3.2 Používateľ si môže licencovať ďalšie Písma a ďalšie Zariadenia zakúpením dodatočnej licencie.

4 Inštalácia

4.1 Používateľ môže nainštalovať Písmo na počet Zariadení špecifikovaný na Potvrdení o nákupe.

4.2 Písmo nesmie byť za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám, dodávateľom alebo pridruženým subjektom. Písmo musí byť vždy dostatočne zabezpečené proti prístupu verejnosti a nelegálnemu získaniu tretími stranami bez platnej licencie.

4.3 Používateľ môže nainštalovať Písmo na jeden (1) server na lokálnej sieti (LAN) vo vlastníctve Používateľa, na ktorý sa môže pripojiť počet Zariadení špecifikovaný na Potvrdení o nákupe.

4.4 Používateľ je oprávnený vytvoriť záložnú kópiu Písma na archivačné účely. Na záložnú kópiu Písma sa vzťahujú všetky podmienky uvedené vyššie.

5 Použitie

5.1 Oprávnené použitie Písma zahŕňa:

5.1.1 dizajn a výroba tlačených publikácií a materiálov (napr. noviny, knihy, časopisy, plagáty, letáky, reklama, produktové obaly);

5.1.2 dizajn a výroba digitálnych materiálov (napr. príspevky na sociálnych médiách, infografiky, prezentácie, statické súbory pre webstránky);

5.1.3 dizajn a výroba log, logotypov a iných prvkov vizuálnej identity;

5.1.4 dizajn a výroba korporátnych dokumentov (napr. hlavičkové papiere, vizitky, informačné bulletiny, výročné správy);

5.1.5 dizajn a výroba 3D fyzických objektov (napr. prostriedky označovania a navigácie);

5.1.6 dizajn a výroba grafiky pre filmové a video diela (tzn. nie pre dlhodobé vysielanie);

5.1.7 dizajn a výroba statických bitmapových alebo vektorových obrázkov pre použitie v aplikáciách;

5.1.8 embedovanie Písma do digitálnych dokumentov, napríklad PDF, za predpokladu, že Písmo je zabezpečené pred jeho kopírovaním alebo extrakciou z týchto dokumentov.

5.2 Zakázané použitie Písma:

5.2.1 Použitie Písma na zobrazenie textu pomocou CSS deklarácie @font-face, použitie na webstránkach a vo webových aplikáciách, alebo použitie Písma v generátoroch obrázkov umiestnených na serveri je v rámci tejto Dohody zakázané. Pre použitie Písma týmto spôsobom musí byť zakúpená samostatná Licencia.

5.2.2 Použitie Písma embedovaním do softvérových aplikácií a digitálnych dokumentov je v rámci tejto Dohody zakázané. Pre použitie Písma týmto spôsobom musí byť zakúpená samostatná Licencia.

5.2.3 Vytváranie vzorníkov alebo produktov zobrazujúcich väčšiu časť znakovej sady Písma a ich zverejňovanie alebo sprístupňovanie je bez vysloveného súhlasu Autora zakázané.

5.3 Pokiaľ to nie je výslovne povolené v samostatnej Dohode s Autorom, Písmo ani jeho časti nie je možné žiadnym spôsobom upravovať, prispôsobovať alebo spätne kompilovať. Písmo však možno previesť na vektorové obrysy a tieto obrysy je možné upraviť v grafických aplikáciách, ako je napríklad Adobe Illustrator.

5.4 Pokiaľ to nie je výslovne povolené v samostatnej Dohode s Autorom, Písmo ani jeho časti nemôžu byť publikované, prenajímané, licencované alebo predané akejkoľvek tretej osobe, subjektu alebo organizácii.

6 Autorské práva

6.1 Užívateľ súhlasí s tým, že dizajn Písma, obchodné názvy, ochranné známky a autorské práva spojené s Písmom sú výhradným vlastníctvom Autora. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené na základe tejto Dohody, sú vyhradené Autorovi.

6.2 Písmo je chránené ochrannou známkou (TM) podľa autorského zákona. Užívateľ je povinný uviesť v tlačených materiáloch a iných dokumentoch, v ktorých je použité Písmo, názov Písma, ochrannú známku a autorskú doložku autora. Príklad: Clarinet™ © Ondrej Jób/Setup Type.

7 Záruka

7.1 Písmo bude opravené alebo vymenené iba v prípade závady. Na uplatnenie reklamácie musí Používateľ upovedomiť poskytovateľa Písma, spolu s kópiou Potvrdenia o nákupe. Záruka sa nevzťahuje na konvertované, upravené alebo inak zmenené Písmo. Záruka sa nevzťahuje na zabezpečenie výkonu, výsledku alebo predajnosti produktu používajúceho Písmo ani na použiteľnosť Písma na konkrétny účel. Autor nie je povinný nahradiť Písmo alebo vrátiť vyplatenú sumu, ak jeho závada bola spôsobená nehodou, zneužitím alebo stratou v dôsledku krádeže, živelnej pohromy alebo nedbanlivosti. Autor nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne následné, nepriame, náhodné, trestné alebo iné špecifické škody.

8 Ukončenie licencie

8.1 V prípade porušenia ktorejkoľvek z podmienok tejto Dohody je Autor oprávnený ukončiť udelenú licenciu na používanie Písma bez akejkoľvek finančnej náhrady. Používateľ súhlasí, že v takomto prípade bezodkladne prestane Písmo používať a vymaže všetky jeho súbory a záložné kópie.

9 Rôzne

9.1 Táto Dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi Autorom a Používateľom a nahrádza všetky predchádzajúce dohody alebo dojednania.

9.2 Obsah tejto Dohody nebude nijako zmenený ani upravený. Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Schválenie obsahu Dohody zo strany Používateľa je vyjadrené prvým použitím Písma. Dohoda je týmto uzavretá.