Projekt Manual — časť 4: Kto navrhol uličné tabuľky?

Kategória: Manual
Zverejnené: 19. august 2018
Autor: Ondrej Jób

Pátranie po pôvode dizajnu samotných uličných tabuliek. Kto a kedy ich navrhol? Bol ich dizajn štandardizovaný?

Keďže uličné tabuľky sú v podstate uniformné na celom území Slovenska, dalo by sa očakávať, že ich dizajn bude definovaný nejakou normou, štandardom alebo nariadením. Najstaršou zmienkou o označovaní ulíc a budov, ktorú sa mi podarilo nájsť, je vyhláška 97/1961 Ústredného úradu pre veci národných výborov zo 4. septembra 1961 o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov. Obsahuje informácie o umiestnení a obsahu tabuliek, nerieši však ich vzhľad. Táto vyhláška bola nahradená vyhláškou 93/1970 Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 18. júna 1970 o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov, ktorá bola doplnená o nasledovnú prílohu:

Príloha vyhlášky 93/1970.

Ako môžeme vidieť, tento vzor obsahuje rozmery a layout tabuliek, vôbec však nerieši typ písma. Je prekvapivé, že hoci sa v roku 1970 uličné tabuľky s písmom Manual Grotesk už dávno vyrábali, vzor používa písmo, ktoré sa na reálnych tabuľkách nikdy nepoužívalo. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o písmo, ktoré možno v publikáciách nájsť pod názvom Pražský Grotesk. Ako a kde tento vzor vznikol sa mi zistiť nepodarilo.

Pražský grotesk, zdroj: Fridrich Moravčík – Metodika tvorby a radenia písma, 1969.
Pražský grotesk, zdroj: Fridrich Moravčík – Metodika tvorby a radenia písma, 1969.

Vyhláška 93/1970 bola v účinnosti až do roku 1990, kedy bola nahradená zákonom 517/1990 Slovenskej národnej rady z 22. novembra 1990 o územnom a správnom členení Slovenskej republiky. Tento zákon už grafické vzory neobsahuje, pribudol však §8 odsek 4 s vetou “V každej obci možno používať orientačné tabule iba jedného vzoru.” Tak, ako pomenovania ulíc a ich označovanie, dizajn uličných tabúľ bol ponechaný na samosprávy.

V znení najaktuálnejšieho predpisu, ktorý pojednáva o označovaní ulíc – vyhláške 31/2003 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. januára 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb – k vete “Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu” pribudlo ešte “Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.” To sú jediné zmienky o vzhľade.

Podmienka jedného vzoru v praxi veľmi nedodržiavala – na Slovensku je v mnohých mestách možné nájsť ulice, ktorých tabuľky ignorujú zaužívaný štandard (vľavo hore).
Podmienka jedného vzoru v praxi veľmi nedodržiavala – na Slovensku je v mnohých mestách možné nájsť ulice, ktorých tabuľky ignorujú zaužívaný štandard (vľavo hore).

Po prehľadaní zákonov som sa obrátil na databázu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Z obdobia začiatku druhej polovice 20. storočia existujú dve technické normy týkajúce sa písma, nanešťastie ani jedna z nich nerieši písmo uličných tabúľ.

Norma ČSN 01 0451 – Technické písmo a norma ČSN 01 0460 – Šablónové písmo, obe z roku 1969.

Kde sa teda tento dizajn vzal? Ponúka sa jedno relatívne racionálne vysvetlenie. Uličné tabuľky, ktoré sa v súčasnosti používajú na Slovensku sa objavili začiatkom 50. rokov minulého storočia a vyrábali sa v štátnom podniku Kodreta Myjava. Kodreta produkovala tabuľky pre celé Slovensko, mala na ich výrobu prakticky monopol. Z rovnakého obdobia pochádza aj publikácia Richarda Pípala Písmo a jeho konstrukce, ktorá obsahuje najpodorobnejší popis konštrukcie písiem rodiny Manual Grotesk. Je teda celkom pravdepodobné, že dizajn aj písmo bolo jednoducho navrhnuté niektorým zo zodpovedných pracovníkov Kodrety, ktorý poznal a využil práve model Richarda Pípala. No a keďže tabuľky okrem štátneho podniku Kodreta nevyrábal nik iný, nebola ani potreba ich dizajn definovať v technickej norme alebo v zákone.

Ide samozrejme len o môj predpoklad, budem rád ak sa ozve niekto, kto bude vedieť vniesť viac svetla do pôvodu nášho uličného písma.

Písma spomenuté v tomto článku